Utvikling, drift og forvaltning

Utvikling av eiendom driver oss! Og vi tror enhver eiendom har et utviklingspotensial. En optimal drift og forvaltning baserer vi på tett dialog med våre leietakere.

I Drive Eiendom har vi leietakers behov i fokus. Vi optimaliserer lokalene for dagens situasjon, men har til enhver tid dialog om fremtidige utviklingsbehov.

Helhetlig og lønnsom forvaltning av eiendom og leieforhold krever engasjement og kompetanse.

Utvikling og revitalisering

Behov og krav er i konstant endring, og det skjerper konkurransen. Vi legger stor vekt på markedsorientering. Dessuten har vi alle et miljøansvar å ta hensyn til. Vi må tenke nytt om det gamle.

Vi går i tett dialog med leietakere, avdekker nåværende og kommende behov, og utvikler fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

Helhetlig utvikling er for oss kombinasjonen av samfunnets utvikling og erfaringsbasert kreativitet om eiendommers potensial.

Samarbeid med leietakere

Vi gjør oss fortjent til lojale leietakere, den bærende verdien vår.

Stabile og fornøyde leietakere blir sett og møtt med innovative løsninger for effektiv og kostnadsoptimert drift. Det krever dialog og tilstedeværelse.

I Drive Eiendom har vi omfattende kunnskap om ulike bransjers behov, og inntar naturlig rollen som en kompetent og kreativ utvikler i nært samarbeid med leietakerne våre. Vi er i forkant av utfordringer og effektiviserer løsninger.

Med samarbeid og tillit som grunnlag forhandler vi lønnsomme og levedyktige avtaler for alle parter.

Løpende forvaltning gir verdi til både bygg, brukere og eiere.

Teknisk forvaltning og vedlikehold

Vi har satt teknisk forvaltning og vedlikehold i system, og leverer stabil og forutsigbar drift av bolig- og næringseiendom.

Bærekraftige bygg og løsninger krever innsikt i gjeldene og kommende krav, og ruster eiendommer for det grønne skiftet.

Vi optimaliserer energiløsninger, infrastruktur og brukernes rutiner og kommunikasjonslinjer. Dessuten kvalitetssikrer vi leverandører og forhandler gunstige avtaler.

Vår tekniske kompetanse verdiøker eiendomsmassen, og sikrer brukerne godt miljø og lønnsomme løsninger.

Med samarbeid og tillit som grunnlag forhandler vi lønnsomme og levedyktige avtaler.

Kristian Sæther / Drive Eiendom

Administrativ og økonomisk forvaltning

Solid forretningsføring, effektiv drift og fokus på kostnader er grunnleggende i alt vi gjør, og kunnskap om endringer i lovverk og krav til dokumentasjon er styrende for positiv eiendomsutvikling.